Letra da Música Saakassu (circus) No Utá de Akira Kobayashi

Que bom que você chegou até aqui!
Veja abaixo a letra da música que separamos para você!

Música em MP3
1-
Tabi no tsubakuro
Samishii ka nai ká
Oremo samishii
Saakassu gurashi
Tombo gaeri de
Kotoshi mo kuretá
Shiranu takoku no
Hana o mita

2-
Kinou itibá de
Tyoito mitá mussume
Iro wa irodiro
Sun-nari koshi yo
Muti no furi yoo de
Shishi sae nabikuni
Kawaii ano ko wa
Ussu nassake

3-
Ano ko sumu mati
Koishii mati o
Tooku hanarete
Tento de kurashya
Tsuki ga saemasu
Kokoro mo saeru
Uma no neiki de
Nemurarenu

Outras Músicas de Akira Kobayashi

Conheça aqui outras músicas de Akira Kobayashi que você poderá gostar.

Baixar Música Saakassu (circus) No Utá (Akira Kobayashi) em MP3

Você pode baixar (fazer o download) ou ouvir diretamente a música Saakassu (circus) No Utá de Akira Kobayashi no seu celular ou computador através do player abaixo.

Ouvir "Saakassu (circus) No Utá"
na Amazon Music Unlimited
Ouvir "Saakassu (circus) No Utá"
na Amazon Music Unlimited
Baixar Música Agora!

Ficha Técnica da Música Saakassu (circus) No Utá

Número de Palavras49
Número de Letras397
IntérpreteAkira Kobayashi

Na tabela acima você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Saakassu (circus) No Utá de Akira Kobayashi.

Amazon Music Unlimited